"Suport educatiu en habitatge per a joves extutelats perquè puguin esdevenir autònoms a la nostra societat"


CONTACTE
pontjove@serveisolidari.org

Pont Jove és un recurs d'habitatge amb seguiment educatiu destinat a joves extutelats amb la finalitat que assoleixin els recursos necessaris per a desenvolupar-se amb autonomia a la nostra societat actual. El programa s'emmarca dins de les actuacions concertades amb l'administració de l'Àrea de Suport al Jove Tutelat i Extutelat de la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència de la Generalitat de Catalunya. Els primers pisos estan en funcionament des de fa més de 30 anys, gestionats inicialment per l'Escola Pia de Catalunya. 

Volem centrar-nos en les potencialitats de cadascun dels joves. Som conscients de les dificultats que han trobat, però treballem perquè puguin integrar-les en el seu projecte vital i esdevenir així persones autònomes amb un projecte personal propi. Amb el jove s’elabora un pla de treball amb els objectius a assolir i els compromisos de cadascú. Les tutories individuals són l’espai per a revisar el progrés i l’evolució dels compromisos adquirits. La nostra feina és integral i contempla aspectes educatius, d’inserció al món laboral, suport econòmic, salut, suport jurídic o emocional.
 
  • Es treballa de manera personalitzada, la intervenció educativa parteix de la situació de cada jove.
  • El treball en xarxa és bàsic per a l'èxit del programa.
  • 10 habitatges d'autonomia, 3 habitatges d'alta autonomia i 1 residència.
  • Més de 70 joves atesos anualment.PROJECTES
 
  • Pisos assistits. Pisos amb presència diària d'un educador que fa el seguiment educatiu dels joves. Un treball integral que contempla totes les dimensions (sòcio-familiar, emocional-relacional, vida quotidiana, intel·lectual i d'aprenentatge, laboral i salut).
  • Domus, pisos d'autonomia. Recurs residencial de baixa presència educativa que vol donar resposta a joves que han fet un bon itinerari als pisos assistits i que necessiten un suport per acabar el seu itinerari personal o tenen greus dificultats per accedir a un habitatge normalitzat. Han de tenir un itinerari laboral o formatiu definit i un bon compromís amb el seu futur immediat.
  • Centre de programes Cabestany. Espai obert al jovent extutelat per oferir-los eines de suport al seu itinerari en forma de tallers, activitats, orientació i derivació a entitats del territori. L'acció es desenvolupa a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre.


Amb la col·laboració de: